67523-36.

67523-36. Ad Tayeb / Shenabla Tribe / Nomad Herder / Northern Kordofan / July 2001