67614-41.

67614-41. Mnaima Adjak / Shenabla Tribe / Nomad Herder / Northern Kordofan / Aug 2001